Maritiem Media is uitgever van het Duurzame Scheepvaart MGZN.

Home 5 Persberichten 2021 5 IMO: weinig voortgang klimaat, wel belangrijke zaken voor o.a. scrubbers

IMO: weinig voortgang klimaat, wel belangrijke zaken voor o.a. scrubbers

S. den Heijer, Sector Manager at Netherlands Maritime Technology

NMT nam vorige week deel aan de milieu en klimaatbijeenkomst van IMO (MEPC77). Met dit bericht vertellen we je in het kort meer over de voor de maritieme maakindustrie relevante uitkomsten en staan we stil bij de – niet heel grote – voortgang op het klimaatdossier voor de zeevaart.

Bron: Netherlands Maritime Technology

Klimaat
Alle ogen waren vorige week (digitaal) gericht op de IMO en de klimaatonderhandelingen. Na een redelijk succesvolle COP26 was het nu de beurt aan de zeevaart om echt stappen te zetten. Helaas is echte en ambitieuze vooruitgang niet geboekt. De belangrijkste klimaatuitkomst is ‘de erkenning van de noodzaak om de IMO klimaatambities aan te scherpen’. Afgesproken is om uiterlijk in 2023 de initiële IMO strategie voor de reductie van broeikasgasuitstoot te herzien. Besluiten over middellange en lange termijn maatregelen zullen ook in 2023 worden genomen. Een voorstel om de noodzaak voor klimaatneutraal varen in 2050 te erkennen haalde het niet. Ook is er geen besluit genomen over het voorstel van verschillende industriepartijen voor een International Maritime Research Fund wat met een kleine heffing op de brandstofprijs een bijdrage aan innovaties in de sector zou moeten leveren.

Klimaat korte termijn maatregelen
Eerder zijn afspraken gemaakt over korte termijn maatregelen (o.a. EEXI, CII en een aangepast SEEMP). Er zijn nog een aantal zaken die voor deze maatregelen uitgewerkt moeten worden, zoals hoe een in-service trial precies moet worden uitgevoerd en hoe verschillende correctiefactoren er uit moeten komen te zien. Deze en nog een aantal andere zaken worden de komende tijd in een correspondentiegroep verder uitgewerkt. In juni 2022 zal hier dan over worden besloten. NMT neemt deel aan deze groep en wij horen het graag als er NMT-leden zijn die hierin geïnteresseerd zijn.

Scrubbers
Vorige week heeft de IMO de herziene scrubberrichtlijn (2021 Guidelines for EGCS) goedgekeurd. De herziene richtlijnen zijn van toepassing op schepen met een kiellegdatum 6 maanden na adoptie van deze richtlijnen en op scrubbers met aanpassingen aan de zogenaamde ETM-A of ETM-B na de adoptiedatum. Verder zijn er afspraken gemaakt hoe om te gaan met een niet werkende scrubber tijdens de reis. Ook is afgesproken dat na deze bijeenkomst gestart zal worden met het herzien van de regels voor het lozen van scrubberwaswater.

Windassist voortstuwing
Voor de berekening van de attained EEDI en EEXI zijn er wijzigingen vastgesteld over hoe om te gaan met innovatieve technologie, onder andere windassist, aan boord van schepen. Er is een aanpassing gedaan aan de ‘wind matrix’ om deze meer realistisch te maken, gevolg is dat het toepassen van windassist een groter voordeel in de berekeningen oplevert.

Ballastwaterbehandelsystemen
Er is een zogenaamde ‘unified interpretation on commissioning testing’ aangenomen. In deze interpretaties wordt verduidelijkt wanneer er verplichte commissioning testen (volgens MEPC.325(75)) moeten worden uitgevoerd: dit is het geval indien het eerste of aanvullende survey is uitgevoerd op of voor 1 juni 2022. Verder worden tijdens de IMO bijeenkomst MEPC79 in december 2022 verschillende wijzigingen van de ballastwater conventie behandeld.

Overige zaken
Er is een resolutie aangenomen die – op vrijwillige basis – de uitstoot van zwart roet in het Arctisch gebied moet tegen gaan. Verder is besloten dat volgend jaar de regels voor incinerators (MEPC.244(66)) zullen worden herzien. Ook zal komend jaar worden gestart met een aanpassing van MARPOL Annex VI reg. 13.2.2 waarbij het vervangen van een ketel door een diesel motor zal worden gezien als een ‘replacement engine’, dit zal ook een aanpassing vereisen van MEPC.230(65)).

De volgende bijeenkomst van het milieu en klimaatcomité (MEPC78) van de IMO staat gepland voor juni 2022. In de tussentijd zijn er nog een aantal klimaatbijeenkomsten om op dit onderwerp de vaart er in te brengen/houden.

Misschien hebben deze berichten ook je intresse…..